Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden –
Fit voor jou 

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Anja Reijnders; Handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijkadres: Merel 6, 5512 AH Vessem

Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.

Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Tevens is er een prijslijst in de praktijkruimte aanwezig. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent geschiedt contant, via een online betaalverzoek direct na het eerste consult of via de website waarna de betaling via Mollie verloopt. 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Algemene voorwaarden – Massagepraktijk De Merel

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Masseur Massage praktijk De Merel: Anja Reijnders

Klant: de ontvanger van de massage

Praktijkadres: Merel 6, 5512 AH Vessem

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Massagepraktijk De Merel zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Massagepraktijk De Merel onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk De Merel en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • Massagepraktijk De Merel is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk De Merel is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.  Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden kan ik niemand meer benaderen van de reservelijst. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan kunt u iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak laten gaan.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Massagepraktijk De Merel en ik verwacht dat ook van u.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Massagepraktijk De Merel behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgave van reden.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of een online betaalverzoek direct na de massage.

 

Algemene voorwaarden Fit voor jou in beweging; wandelen, yoga en fitgym en online work out video’s en meditaties

 • Eenieder sport en beweegt op eigen risico.
 • Bij klachten of twijfel raadpleeg vooraf uw huisarts.
 • Fit voor jou/ Anja Reijnders kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de online video’s.